Ons politiekorps

Korpschef - diensten van de korpschef

De korpschef heeft de leiding over het politiekorps en staat onder het gezag van het politiecollege. Eerste hoofdcommissaris Curd Neyrinck is sinds 2001 korpschef van de politiezone RIHO.

Onder de korpschef vallen volgende diensten:

Zonesecretariaat

Het zonesecretariaat volgt de algemene administratie op van de korpschef, het politiecollege en de politieraad.
Contact: List.PZ.RIHO.Zonesrt@police.belgium.eu

Dienst beleid

De dienst beleid heeft als taak:

 • de beleidsvoorbereiding te doen van het zonaal veiligheidsplan en de zonale veiligheidsraad;
 • de voorbereiding, ontwikkeling en evaluatie van het beleid en de integrale afstemming hiervan op de verschillende niveaus in de organisatie en op nationale en maatschappelijke ontwikkelingen op te volgen en te bewaken;
 • een methodologische bijdrage te leveren aan de opdrachtformulering van projecten deze te ondersteunen en te zorgen voor afstemming daarvan met andere beleidsvelden.

Adviseur Karl ten Haaf is diensthoofd van de dienst beleid.

Integrale veiligheid

De coördinator integrale veiligheid staat onder meer in voor het beleid rond camerabewaking in de politiezone, de redactie van de politiereglementen, GAS-beleid en de uitbouw van samenwerkingsverbanden in de aanpak van leefbaarheidsproblemen.

Dienst communicatie

De dienst communicatie staat in voor de stroomlijning van de interne en externe communicatie van de politiezone. Dit omvat onder andere de website, sociale mediakanalen en gedrukte publicaties maar ook de interne informatieverstrekking via verschillende kanalen.
Contact Ulrike Hendryckx: Ulrike.Hendryckx@police.belgium.eu

Dienst intern toezicht en integrale kwaliteitszorg

De dienst is op te delen in twee pijlers:

 • Intern toezicht
 • Integrale kwaliteitszorg

Onder integrale kwaliteitszorg kan het constant zoeken naar verbeterpunten en aanpassingen in de organisatie verstaan worden, dit om zowel de interne als externe werking te optimaliseren.

De dienst intern toezicht staat in voor het klachtenbeheer over de dienstverlening van de politiezone, naast een aantal andere taken.
Contact: PZ.RIHO.dit-ikz@police.belgium.eu

Noodplanning en crisisbeheer

De dienst noodplanning en crisisbeheer staat in voor de coördinatie van de civiele veiligheid tijdens evenementen, incidenten en rampen. De dienst zorgt voor een vlotte samenwerking tussen de hulp- en interventiediensten en de lokale besturen.
Contact: PZ.RIHO.Noodplanning@police.belgium.eu


Operationeel beheer

Bestuurlijk beheer

De directie operationeel beheer staat in om de openbare rust en veiligheid bij grootschalige evenementen en acties op het grondgebied van de Politiezone RIHO te vrijwaren.

De dienst diefstalpreventie werkt of verschillende thema's zoals woninginbraken, fietsdiefstal en diefstal uit voertuigen.

Contact dienst diefstalpreventie

Politieposten

De drie politieposten in Roeselare, Izegem en Hooglede verzekeren de basisfuncties wijkwerking en politioneel onthaal (aangiftes) in de verschillende wijken van de politiezone. Voor het maken van een niet-dringende aangifte kan je op afspraak terecht in een politiepost naar keuze.

Contactpagina politieposten

Contacteer jouw wijkteam

Gerechtelijk beheer

Dienst interventie

Deze dienst staat in voor alle interventies binnen de politiezone RIHO. Daarnaast voert de dienst ook het eerste en dringende opsporingswerk uit. Tijdens hun dienst doen de interventiepatrouilles ook preventieve toezichten.

Binnen de dienst interventie kan je de sociale dienst terugvinden. Deze dienst coördineert verschillende taken. Enerzijds vormen ze de schakel tussen het gerechtelijk apparaat, het hulpverleningslandschap en belanghebbenden met hulpnoden en/of -vragen. Anderzijds staan ze in voor slachtofferbejegening en spijbelen.
Contact: PZ.RIHO.socialedienst@police.belgium.eu

Dienst verkeer

De dienst verkeer voert de reguliere verkeersopdrachten en toezichten uit. Daarnaast organiseert de dienst ook verkeerscontroles op specifieke thema’s zoals alcohol en drugs in het verkeer.

De afdeling verkeerspreventie biedt educatieve lessen op school aan in het lager en middelbaar onderwijs.

Contact verkeerspreventie

Dienst dispatching

De dienst dispatching staat radiofonisch in contact met alle ploegen in de RIHO-zone en staat in voor de sturing en ondersteuning van deze ploegen. Ook het toezicht op de bewakingscamera’s van de politiezone gebeurt door deze dienst.

Dienst lokale recherche

De dienst lokale recherche werkt in tweede lijn op een aantal criminaliteitsfenomenen, prioriteiten en/of misdrijven. De recherche verzamelt de noodzakelijke bewijzen om de daders te identificeren met het oog op hun vervolging door de gerechtelijke overheden. Deze opsporings- of gerechtelijke onderzoeken gebeuren onder de leiding van de bevoegde gerechtelijke overheden: de Procureur des Konings en de Onderzoeksrechters.

De politiezone RIHO beschikt over een centrale wapendienst voor de drie gemeenten. De dienst staat in voor:

 • het verlenen van adviezen bij aanvragen voor wapenvergunningen en erkenningen
 • toezicht en controle wapenbezitters
 • toezicht en controle schietstanden
 • toezicht op de opslag van springstoffen (munitie, vuurwerk)
 • afhandeling van ingeleverde wapens en munitie
 • verstrekken van inlichtingen over wapens en de wapenwet

Contact wapendienst

De afdeling cyberpreventie biedt interactieve workshops aan voor het lager en middelbaar onderwijs over thema's zoals phishing, social media en veilig internetten.

Contact cyberpreventie


Steundiensten

Personeelsdienst / middelen

De personeelsdienst staat in voor de administratieve afhandeling van personeelszaken, opleidingen en planning.

Contact personeelsdienst

De dienst Middelen staat in voor het bieden van kwaliteitsvolle ondersteuning op logistiek en financieel vlak aan de verschillende diensten en personeelsleden van de politiezone RIHO. De dienst Middelen bestaat uit de diensten logistiek, interne preventie, koerier en onderhoud.

Informatiebeheer

De dienst informatiebeheer omvat alle diensten binnen de politiezone die instaan voor het verzamelen, registreren, analyseren en terug verspreiden van gerechtelijke en bestuurlijke informatie en documenten:

 • Informatica
 • Functioneel beheer
 • Lokaal Informatiekruispunt
 • Opvolgingsbureau gerechtelijk
 • Opvolgingsbureau verkeer