Privacyverklaring

Onderstaande betreft het privacybeleid voor politiezone RIHO.


De Politiezone RIHO (Roeselare, Izegem, Hooglede) hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers en de bescherming van uw persoonsgegevens. Ofschoon de meeste informatie op of via de portaalsite beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij hiermee omgaan in onze politiezone.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Het doel van deze privacyverklaring is in de eerste plaats strategisch. We willen duidelijke doelstellingen formuleren, waarbij we ons in de eerste plaats laten inspireren door het wetgevend kader, meer in het bijzonder:

 • de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement - kortweg GDPR - en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
 • de richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement - en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens door de politie en strafrechtelijke autoriteiten, en het vrije verkeer van die gegevens;
 • de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 • de Gemeenschappelijke dwingende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de maatregelen die nodig zijn om het beheer en de veiligheid, waaronder in het bijzonder de aspecten met betrekking tot de betrouwbaarheid, de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid, de traceerbaarheid en de integriteit van de persoonsgegevens en de informatie die worden verwerkt in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 van de Wet op het Politieambt, te verzekeren dd. 13 juli 2021.

Hoewel voorgaande het algemene kader schept voor de verwerking van persoonsgegevens, hebben we hierbij ook oog voor andere relevante wet- en regelgeving, zoals o.m. de Wet op het politieambt, de Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie.

Daarnaast is deze privacyverklaring tactisch. We lichten toe op welke manier we de organisatie van gegevensbescherming voorzien.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze origineel zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of met uw expliciete toestemming;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als politiezone zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande coördinaten: 

De Politiezone RIHO (Roeselare, Izegem, Hooglede)
Kwadestraat 159 A-B;
8800 Roeselare.
pz.riho.informatieveiligheid@police.belgium.eu

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de politiezone verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • In het kader van bestuurlijke, dan wel gerechtelijke politieopdrachten;
 • Voor andere doeleinden, zoals het aanvragen van een fietslabel, het aanvragen van een afwezigheidstoezicht, het labelen van een GPS, … kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (bewaren) (verzamelen) (en verwerken):
  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid : identiteitskaartnummer, rijksregisternummer;
  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;

We gebruiken voorgaande verzamelde persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij niet aan derden, noch worden ze voor directe marketing e.a. doeleinden aangewend. Tenzij dit binnen de opdrachten die onze politiezone toekomen, wettelijk toegestaan, nuttig en of vereist is, of met uw expliciete toestemming.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens maximaal te waarborgen.

Bewaartermijnen

De politiezone bewaart vermelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, en zolang op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om u persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

We bedoelen o.m. :

 • het hanteren van een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid op al onze systemen en applicaties;
 • het pseudonimiseren en het zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • het op regelmatige basis gaan testen en evalueren van onze maatregelen;
 • het op regelmatige basis gaan informeren van onze medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten...

De Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of kortweg de Wet Gegevensbescherming, voorziet in de artikelen 38 en volgende diverse rechten voor de betrokkene, waaronder de rechten van toegang, rectificatie of wissing.

 • Voor het laten gelden van uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door onze diensten in de politionele databanken, werd in de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in een uitzondering voorzien in artikel 42. Hierin wordt bepaald dat u uw rechten op een onrechtstreekse wijze moet laten uitoefenen door en via de toezichthoudende autoriteit, namelijk het Controleorgaan op de politionele informatie, of  kortweg het COC. Het Controleorgaan op de politionele informatie is dus bevoegd om in uw naam de onrechtstreekse toegang aan te vragen of te nemen tot uw persoonsgegevens die zijn verwerkt in alle politionele databanken.

  Dit betekent concreet dat u zich niet rechtstreeks tot onze diensten kunt wenden om toegang te vragen tot de gegevens die wij over u verwerken in de politionele databanken, maar dat het Controleorgaan op de politionele informatie uw verzoek/klacht met  betrekking tot de verwerkingen, dewelke worden verwerkt door de politiediensten in de zin van artikel 2, 2° van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, dient te behandelen.

  De Wet Gegevensbescherming laat het Controleorgaan op de politionele informatie echter niet toe om u in detail te informeren omtrent het resultaat van hun tussenkomst. Het Controleorgaan op de politionele informatie mag u echter overeenkomstig artikel 42 namelijk enkel meedelen dat de nodige verificaties werden verricht.

  Het indienen van een aanvraag om uw onrechtstreekse toegang te bekomen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door onze diensten in de politionele databanken, kan door middel van het invullen van een daartoe beschikbaar gesteld webformulier.

  Meer informatie dienaangaande is tevens te raadplegen via de website van het Controleorgaan op de politionele informatie.
 • Voor het laten gelden van uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door onze diensten voor andere doeleinden, zoals het aanvragen van een fietslabel, het aanvragen van een afwezigheidstoezicht, het labelen van een GPS, … en dewelke niet meteen zijn gerelateerd aan onze wettelijke politieopdrachten van bestuurlijke, dan wel gerechtelijke politie, kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of kortweg GBA.

  Het indienen van een aanvraag om uw onrechtstreekse toegang te bekomen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden, kan door middel van het invullen van een daartoe beschikbaar gestelde modelbrief en het bezorgen ervan aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit via e-mail aan het adres contact@apd-gba.be of via het postadres Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

  De gegevensbeschermingsautoriteit zal vervolgens instaan voor de doorgifte van uw verzoek/klacht. Waarna u volgens de geldende wettelijke bepalingen, gepast zal worden geïnformeerd.

  Meer informatie dienaangaande is tevens te raadplegen via de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

  U kan zich ook steeds via het e-mailadres pz.riho.informatieveiligheid@police.belgium.eu richten tot de Functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (DPO) van de politiezone, die u dienaangaande gepast zal informeren.

Wijziging privacy statement

De politiezone kan zijn privacyverklaring steeds wijzigen. Eventuele wijzigingen worden steeds aangekondigd via onze website.

Bijkomende informatie

Hopelijk heeft huidige privacyverklaring enkele zaken verduidelijkt en heeft deze u voldoende informatie verschaft. We verwijzen aanvullend naar ons cookiebeleid en naar onze specifieke webpagina inzake informatieveiligheid.

Bijkomende informatie ter zake kan u ook steeds nalezen via de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit en het Controleorgaan op de politionele informatie.

Contactgegevens

Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer informatie, dan kan u zich steeds via het e-mailadres pz.riho.informatieveiligheid@police.belgium.eu richten tot de Functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (DPO) van de politiezone.